รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นม.1

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
1 A0001 เด็กหญิง ญาโณทัย พ้นภัย  
2 A0002 เด็กหญิง พรหมธิดา ใจคำปัน  
3 A0003 เด็กชาย จามีกร ยาทัน  
4 A0004 เด็กหญิง ปภาดา เขื่อนเพชร  
5 A0005 เด็กหญิง สิรินดา อภิสุนทรกุล  
6 A0006 เด็กหญิง หทัยชนก ธรรมใจ  
7 A0007 เด็กหญิง ธาริกา โสภณถาวรชัย  
8 A0008 เด็กหญิง อารีรัตน์ จับใจนาย  
9 A0009 เด็กหญิง ณัฐธิดา ขันสุธรรม  
10 A0010 เด็กหญิง ชลนิชา จินดาธรรม  
11 A0011 เด็กหญิง ชุตินันท์ สิงห์สุข  
12 A0012 เด็กหญิง สุวรรณณี วงค์คม  
13 A0013 เด็กหญิง ชาลิสา ธรรมสาร  
14 A0014 เด็กชาย ปรเมศร์ แสงอุทัย  
15 A0015 เด็กหญิง วราพร สมบัติใหม่  
16 A0016 เด็กหญิง ณัฐิกา วงค์ษา  
17 A0017 เด็กหญิง เบญจวรรณ ชุ่มเมืองเย็น  
18 A0018 เด็กชาย อัฐธชัย ชุ่มมงคล  
19 A0019 เด็กหญิง สุภมาส วรรณศรี  
20 A0020 เด็กหญิง ศศิกานต์ ละมัย  
21 A0021 เด็กหญิง พิชญธิดา เชอมือกู่  
22 A0022 เด็กหญิง ธนัชชา น้อยหมอ  
23 A0023 เด็กชาย ณพิชญ์ ใจการ  
24 A0024 เด็กหญิง กันติยา แซ่ผ่าน  
25 A0025 เด็กชาย วุฒิภัทร จันทะกูล  
26 A0026 เด็กชาย วสันต์ นามนวล  
27 A0027 เด็กชาย สุชาติ เบียวเช  
28 A0028 เด็กหญิง นุชนากร จรูญโกศลเกษม  
29 A0029 เด็กชาย ธนาคิม คิมุระ  
30 A0030 เด็กหญิง รัตดา จับประยงค์  
31 A0031 เด็กหญิง อัมพิกา พรศรีจันทร์  
32 A0032 เด็กหญิง สุภานิดา สุรินทร์  
33 A0033 เด็กชาย อภิรักษ์ สุธรรม  
34 A0034 เด็กหญิง กุลจิรา ตาสามบือ  
35 A0035 เด็กหญิง ธัญธิชากร อภิจำนงเจริญ  
36 A0036 เด็กชาย บรรณวิชย์ ลือราช  
37 A0037 เด็กชาย วรัญญู นาคสัมฤทธิ์  
38 A0038 เด็กชาย อดิศร สามารถ  
39 A0039 เด็กหญิง จิรภัทร พงษ์ตุ้ย  
40 A0040 เด็กหญิง ภัทรกานต์ คงวานิชกุล  
41 A0041 เด็กชาย เสฎฐวุฒิ ใจยะ  
42 A0042 เด็กชาย สิทธินนท์ บุญปั๋น  
43 A0043 เด็กหญิง กมลลักษณ์ พงค์ธรรม  
44 A0044 เด็กชาย ธนวัฒน์ ศรีรัตน์  
45 A0045 เด็กชาย ทิวากร อุปวงค์  
46 A0046 เด็กชาย ธนกร ฟูด้วง  
47 A0047 เด็กหญิง รุ่งอรุณพร ทรายหมอ  
48 A0048 เด็กชาย พยากรณ์ คำเงิน  
49 A0049 เด็กหญิง มี่ชู มาเยอะ  
50 A0050 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ ตรีพรไพรัช  
51 A0051 เด็กหญิง ภัทร์นฤน แซ่ลี  
52 A0052 เด็กหญิง กนกอร คำหลวงแว่น  
53 A0053 เด็กชาย สุรเกียรติ ปันติ  
54 A0054 เด็กชาย กฤศณัฏฐ์ กันแก้ว  
55 A0055 เด็กหญิง อภิชญา ธะนาคำ  
56 A0056 เด็กหญิง ธมลวรรณ วิละคำ  
57 A0057 เด็กหญิง ปนัดดา สุดี  
58 A0058 เด็กหญิง พิชญนาฎ จับใจนาย  
59 A0059 เด็กชาย ปรัชญาพล ปานกลาง  
60 A0060 เด็กชาย คณนาถ มาแก้ว  
61 A0061 เด็กหญิง ธนพร รัชฏะวานิช  
62 A0062 เด็กชาย นิธิกร แจ้งเกษม  
63 A0063 เด็กชาย ธีรพงษ์ อาจหาญ  
64 A0064 เด็กหญิง วิลาสินี จี้จำปา  
65 A0065 เด็กหญิง ศิริภัสสร หมอกใหม่  
66 A0066 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ คำเงิน  
67 A0067 เด็กหญิง ชลธิชา วินันท์  
68 A0068 เด็กหญิง จิรชยา ปัญสุวรรณ์  
69 A0069 เด็กชาย ปิยพนธ์ ก่อเกียรติพันธ์  
70 A0070 เด็กชาย กิตติภูมิ ธรรมกาศ  
71 A0071 เด็กหญิง พัทธนันท์ สิงห์ตา  
72 A0072 เด็กหญิง จุฑามณี มิโน  
73 A0073 เด็กหญิง อินทิรา ถ่ำสุทะ  
74 A0074 เด็กหญิง รัติชาภรณ์ ศรีสวัสดิ์  
75 A0075 เด็กชาย อดิลักษณ์ ตาจัน  
76 A0076 เด็กชาย ศุภกฤต คำโมนะ  
77 A0077 เด็กชาย ทักษ์ดนัย สุระแก้ว  
78 A0078 เด็กชาย ชโนทัย บุณโยทยาน  
79 A0079 เด็กหญิง ศุภัชญา นาทะสัน  
80 A0080 เด็กชาย ภราดร แก้วหยด  
81 A0081 เด็กหญิง อุบลวรรณ ชัยวุฒิ  
82 A0082 เด็กหญิง ฐานิดา ชุ่มมงคล  
83 A0083 เด็กหญิง ชนิตา อินทจักร์  
84 A0084 เด็กหญิง เพชรศิริ บุญมา  
85 A0085 เด็กหญิง สุธาศินีร์ คำดา  
86 A0086 เด็กหญิง โซเฟีย วิริยะ  
87 A0087 เด็กหญิง จิดาภา จับใจนาย  
88 A0088 เด็กชาย ณัฎดนัย ชัยดา  
89 A0089 เด็กชาย ศักดิ์ดา ปวงคำ  
90 A0090 เด็กหญิง เยาวลักษณ์ แก้วหลวง