รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นม.1

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
1 A0001 เด็กหญิง ญาโณทัย พ้นภัย  
2 A0002 เด็กหญิง พรหมธิดา ใจคำปัน  
3 A0003 เด็กชาย จามีกร ยาทัน  
4 A0004 เด็กหญิง ปภาดา เขื่อนเพชร  
5 A0005 เด็กหญิง สิรินดา อภิสุนทรกุล  
6 A0006 เด็กหญิง หทัยชนก ธรรมใจ  
7 A0007 เด็กหญิง ธาริกา โสภณถาวรชัย  
8 A0008 เด็กหญิง อารีรัตน์ จับใจนาย  
9 A0009 เด็กหญิง ณัฐธิดา ขันสุธรรม  
10 A0010 เด็กหญิง ชลนิชา จินดาธรรม  
11 A0011 เด็กหญิง ชุตินันท์ สิงห์สุข  
12 A0012 เด็กหญิง สุวรรณณี วงค์คม  
13 A0013 เด็กหญิง ชาลิสา ธรรมสาร  
14 A0014 เด็กชาย ปรเมศร์ แสงอุทัย  
15 A0015 เด็กหญิง วราพร สมบัติใหม่  
16 A0016 เด็กหญิง ณัฐิกา วงค์ษา  
17 A0017 เด็กหญิง เบญจวรรณ ชุ่มเมืองเย็น  
18 A0018 เด็กชาย อัฐธชัย ชุ่มมงคล  
19 A0019 เด็กหญิง สุภมาส วรรณศรี  
20 A0020 เด็กหญิง ศศิกานต์ ละมัย  
21 A0021 เด็กหญิง พิชญธิดา เชอมือกู่  
22 A0022 เด็กหญิง ธนัชชา น้อยหมอ