รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นม.1

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
1 10001 เด็กชาย อนุยุต แสงแก้ว  
2 10002 เด็กชาย ศุภกิตติ์็็ เเสนเหลียว  
3 10003 เด็กหญิง นารีรัตน์ พงษา  
4 10004 เด็กชาย พุทธิชัย คำวงศ์ษา  
5 10005 เด็กหญิง นัสธิดา ชุ่มมงคล  
6 10006 เด็กชาย จิตติโชติ จันทาพูน  
7 10007 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ธรรมบวรนนท์  
8 10008 เด็กหญิง สุนิต ยืนยงแสน  
9 10009 เด็กหญิง สุมนต์ ยืนยงแสน  
10 10010 เด็กชาย พลาธิป ปินใจ  
11 10011 เด็กหญิง ณัฐนารี ฟองจันคำ  
12 10012 เด็กชาย รชต อุปพรรณ์  
13 10013 เด็กชาย รัชชานนท์ ทุนร่องช้าง  
14 10014 เด็กชาย ธนากร ศรีโลเพี้ยน  
15 10015 เด็กชาย อนุชา สุขนภาสวัสดิ์  
16 10016 เด็กหญิง ศิริภา สุภา  
17 10017 เด็กหญิง ปรินทร คณโฑมุกด์  
18 10018 เด็กหญิง สิรินภา นามแค  
19 10019 เด็กชาย ธนโชติ เมืองอินทร์  
20 10020 เด็กหญิง ธนัชพร แสงแก้ว  
21 10021 เด็กหญิง รุจิรา ชัยนิรันดร์กุล  
22 10022 เด็กหญิง ศุภัชญา นาทะสัน  
23 10023 เด็กหญิง ญาโณทัย พ้นภัย  
24 10024 เด็กหญิง ณัฐธิดา ขันสุธรรม  
25 10025 เด็กหญิง พิชญธิดา เชอมือกู่  
26 10026 เด็กหญิง นรมน ก้างออนตา  
27 10027 เด็กหญิง เบญจวรรณ ชุ่มเมืองเย็น  
28 10028 เด็กหญิง ชลนิชา จินดาธรรม  
29 10029 เด็กชาย ตนุภัทร อุทัง  
30 10030 เด็กชาย สิทธินนท์ บุญปั๋น  
31 10031 เด็กชาย เดชา มาเยอะ  
32 10032 เด็กชาย กฤษณ์ เดชพัฒนกิจ  
33 10033 เด็กชาย ชำณาญยุจร์ คำอิ่น  
34 10034 เด็กชาย วรพงษ์ จันต๊ะตึง  
35 10035 เด็กหญิง กชกร ก้างออนตา  
36 10036 เด็กชาย ศิววงศ์ พรมแปง  
37 10037 เด็กหญิง อภิชญา จันทร์ปัญญา  
38 10038 เด็กชาย ณพิชญ์ ใจการ  
39 10039 เด็กหญิง ศุภอักษร นันตรัตน์  
40 10040 เด็กหญิง รัตติกาล สืบใจยศ  
41 10041 เด็กหญิง กัญญาวีร์ วงค์ตันกาศ  
42 10042 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ถึงคุณ  
43 10043 เด็กหญิง สุภาพร เจริญใจ  
44 10044 เด็กหญิง ณิชมน เยอเชอ  
45 10045 เด็กหญิง ชลธิชา ศิลารักษ์  
46 10046 เด็กชาย ปิยะพงษ์ นพเก็ง  
47 10047 เด็กหญิง ญาณิศา มูเซอร์  
48 10048 เด็กหญิง อภิษฎา เย็นใจ  
49 10049 เด็กหญิง ณัฐธิดา อินเลี้ยง  
50 10050 เด็กหญิง สิรินดา อภิสุนทรกุล  
51 10051 เด็กหญิง ชลัลลักษณ์ สมปาละ  
52 10052 เด็กชาย นพณัฐ อินต๊ะปัญญา  
53 10053 เด็กหญิง อนุสรา เรือนมูล  
54 10054 เด็กชาย ณัฎดนัย ชัยดา  
55 10055 เด็กหญิง รชามาศ วรรณประภาพร  
56 10056 เด็กหญิง ญานิกา เขื่อนเพชร  
57 10057 เด็กหญิง ภัทรกานต์ คงวานิชกุล  
58 10058 เด็กชาย ชัชรพล ชัยมงคล  
59 10059 เด็กหญิง ยุพารัตน์ ส่าหม่อ  
60 10060 เด็กหญิง อารีรัตน์ จับใจนาย  
61 10061 เด็กหญิง กมลลักษณ์ พงค์ธรรม  
62 10062 เด็กชาย วรรณวิทย์ เตจ๊ะ  
63 10063 เด็กหญิง สโรชา อะทะถ้ำ  
64 10064 เด็กชาย รัฐภูมิ สมวันดี  
65 10065 เด็กหญิง อินทิรา ถ้ำสุทะ  
66 10066 เด็กหญิง จิรชยา ปัญสุวรรณ์  
67 10067 เด็กชาย อนุศักดิ์ พหลยุทธ์  
68 10068 เด็กชาย ทวิญญู เขื่อนคำเเสน  
69 10069 เด็กชาย ธนพัฒน์ ฤทธิ์บัว  
70 10070 เด็กชาย พรนพรัตน์ รินท้าว  
71 10071 เด็กหญิง ณภัทร หวังศิริทรัพย์  
72 10072 เด็กชาย อำนาจ ซื่อหมื่อ  
73 10073 เด็กชาย สหรัฐ ภิระบรรณ์  
74 10074 เด็กหญิง ญาดา นภากันทร  
75 10075 เด็กหญิง ชนาพร เสามั่น  
76 10076 เด็กชาย อัมรินทร์ อินตะรัตน์  
77 10077 เด็กหญิง ชุตินันท์ สิงห์สุข  
78 10078 เด็กหญิง สิรินทรา เงินคำจันทร์  
79 10079 เด็กหญิง วาสนา กันทาเขียว  
80 10080 เด็กชาย วิรัตน์ แซ่ย่าง  
81 10081 เด็กชาย เมธาวิน สลีคำ  
82 10082 เด็กหญิง เพชรศิริ บุญมา  
83 10083 เด็กชาย ชโนทัย บุญโยทยาน  
84 10084 เด็กชาย ต้นน้ำ ท้าวชัยมูล  
85 10085 เด็กชาย ธนชาติ สิงห์กาศ  
86 10086 เด็กชาย สิรภพ บุญเป็งแก้ว  
87 10087 เด็กหญิง ปนัดดา สุดี  
88 10088 เด็กหญิง ธัญจิรา ศิโรรัตน์วิศิษฐ์  
89 10089 เด็กหญิง พิชญนาฎ จับใจนาย  
90 10090 เด็กหญิง ฐานิดา ชุ่มมงคล  
91 10091 เด็กหญิง ปาลิตา มาเยอ  
92 10092 เด็กชาย ณัฐณพร อุดกาศ  
93 10093 เด็กชาย นฤดล กันตี  
94 10094 เด็กหญิง จิรัชญา ถือคุณ  
95 10095 เด็กหญิง กานติมา หล้ามา  
96 10096 เด็กหญิง สุธาศินีร์ คำดา  
97 10097 เด็กชาย สนธิ ทำบุญ  
98 10098 เด็กชาย สุชาติ เบียวเช  
99 10099 เด็กชาย ธนากร พูลพงค์  
100 10100 เด็กหญิง โซเฟีย วิริยะ  
101 10101 เด็กหญิง พิมพ์วรีย์ อุดทา  
102 10102 เด็กชาย พีรภัทร ภูศรีบุญนาค  
103 10103 เด็กชาย กิตติกร อุ๊ตชัยวงศ์  
104 10104 เด็กชาย กัลปพฤกษ์ เบื้องบน  
105 10105 เด็กหญิง ธนพร นามแผน  
106 10106 เด็กหญิง วรรณิกา มงคลดี  
107 10107 เด็กชาย ณัฐภัทร ยืนมั่น  
108 10108 เด็กชาย อัฐธชัย ชุ่มมงคล  
109 10109 เด็กชาย ศุภกิจ ธิน้อมธรรม  
110 10110 เด็กหญิง ศิรินันท์ กาหะ  
111 10111 เด็กชาย ธนากร ท่าดีสม  
112 10112 เด็กหญิง ปาริชาติ เเซ่ย่าง  
113 10113 เด็กหญิง แพรวภรรณ์ หมอโป๊ะกู่  
114 10114 เด็กหญิง มี่ชู มาเยอะ  
115 10115 เด็กชาย พีรภัทร วงษ์อินทร์  
116 10116 เด็กหญิง อาภัสรา อาจอ  
117 10117 เด็กหญิง สุชาดา แสงปัก  
118 10118 เด็กหญิง เปรมฤทัย กลิ่นประทุม  
119 10119 นาย กิตติพรรณ ฝั้นป่าหมุ้น  
120 10120 เด็กหญิง รุ่งอรุณพร ทรายหมอ  
121 10121 เด็กชาย หรรษา ถิ่นศรี  
122 10122 เด็กหญิง รดา เป็กธนู  
123 10123 เด็กหญิง วราภรณ์ ติยะธรรม  
124 10124 เด็กชาย อภิรักษ์ วิบูลสิริตระกูล  
125 10125 เด็กหญิง กุลปรียา กุนตัน  
126 10126 เด็กหญิง ฐิติมา กันธิยะกาศ  
127 10127 เด็กชาย พีรวัส ซาวคำเขต  
128 10128 เด็กชาย พยากรณ์ คำเงิน  
129 10129 เด็กชาย ศุภณัฐ ประสมศักดิ์  
130 10130 เด็กชาย กฤศณัฐฏ์ กันแก้ว  
131 10131 เด็กชาย พาทิศ สาทะ  
132 10132 เด็กหญิง โม มาเยอะ  
133 10133 เด็กหญิง กัญญารัตน์ วิชาทยานนท์  
134 10134 เด็กหญิง ไพจิตรา สุปัญโญ  
135 10135 เด็กชาย กันกวี แสงใส  
136 10136 เด็กหญิง เมธาพร ยาแปงกู่  
137 10137 เด็กหญิง จิรัชญา ชุ่มเมืองเย็น  
138 10138 เด็กหญิง ธารทิพย์ ทองคำ  
139 10139 เด็กหญิง เขมนิจ จันทาพูน  
140 10140 เด็กหญิง นิชาภาอร ใจปัญญาพล  
141 10141 เด็กชาย ทักษ์ดนัย สุระแก้ว  
142 10142 เด็กหญิง จันทร์คำ ศรีวงศ์  
143 10143 เด็กชาย สินชัย แสนทอง  
144 10144 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ ภัคดีพรเลิศ  
145 10145 เด็กชาย ฐิติพล วิเศษโพธิ์ศรี  
146 10146 เด็กหญิง สุนิษา กันธิยะ  
147 10147 เด็กหญิง อุบลวรรณ ชัยวุฒิ  
148 10148 เด็กหญิง ณัฐริตา ทะสุยะ  
149 10149 เด็กชาย ภราดร แก้วหยด  
150 10150 เด็กชาย อภิชาติ ตาเจริญ  
151 10151 เด็กหญิง ดวงพร ยานะใจ  
152 10152 เด็กชาย พุทธิพงษ์ ทุมทัน  
153 10153 เด็กชาย อภิรักษ์ สุธรรม  
154 10154 เด็กชาย เมธาสิทธิ์ ชัยยะ  
155 10155 เด็กหญิง อาซี เยอเบียง  
156 10156 เด็กหญิง จุฑามาส ขันอุระ  
157 10157 เด็กหญิง เอสเธอร์ แจ้งกิตติคุณ  
158 10158 เด็กหญิง ณัฐชยา คำโมนะ  
159 10159 เด็กชาย วัชริศ สวัสดี  
160 10160 เด็กหญิง กัญญาณี จินดาธรรม  
161 10161 เด็กชาย วีรภัทร น้อยหมอ  
162 10162 เด็กชาย เมศไตร คำเงิน  
163 10163 เด็กหญิง นิราพร หอมนวล  
164 10164 เด็กชาย พงศภัค จุ่มพนัส  
165 10165 เด็กชาย กรวิชญ์ จิโนคุณ  
166 10166 เด็กชาย นภนารา สุยะเสาร์  
167 10167 เด็กชาย เฉลิมพร ชิดพันธ์  
168 10168 เด็กชาย อาเพียง หมื่อแล  
169 10169 เด็กชาย อภิชาติ ปอแฉ่  
170 10170 เด็กชาย อดิรุจ ธรรมอาจิณ  
171 10171 เด็กชาย สุรเกียรติ ปันติ  
172 10172 เด็กหญิง บุษยมาศ เมืองมูล  
173 10173 เด็กชาย สหกิจ แดงน้อย  
174 10174 เด็กหญิง ธิปธิดา ต๊ะสุข  
175 10175 เด็กหญิง อทิวรา กรสวรรค์  
176 10176 เด็กหญิง ศศิธร กันทะถ้ำ  
177 10177 เด็กชาย พีรพัฒน์ สมจันทร์  
178 10178 เด็กชาย ชาย ล่าซุย  
179 10179 เด็กชาย ภัทรดนัย จอแยะ  
180 10180 เด็กชาย ธนกฤติ อุ่นญาติ  
181 10181 เด็กหญิง อัจฉริยา สมบูรณ์บัติ  
182 10182 เด็กหญิง ญาดารัตน์ พันธุ์ทอง  
183 10183 เด็กชาย พีรพัฒน์ ปัญจวิทยาคม  
184 10184 เด็กหญิง อารยา อ้ายสาม  
185 10185 เด็กหญิง มีนา พิณใจ  
186 10186 เด็กหญิง วิภารัตน์ ราชวงค์  
187 10187 เด็กหญิง ศิริวรรณ ธำรงฐิติตระกูล  
188 10188 เด็กหญิง อภิชยา ทรัพย์สกุล  
189 10189 เด็กหญิง ทวีพร นาอูกะ  
190 10190 เด็กหญิง ชยาภรณ์ ถ่องอำไพ  
191 10191 เด็กชาย จามีกร ยาทัน  
192 10192 เด็กชาย พีระพัฒน์ ธิจินะ  
193 10193 เด็กหญิง พิชญสุดา มั่งประสิทธิ์  
194 10194 เด็กชาย สงกรานต์ เชอหมือ  
195 10195 เด็กชาย พงศ์จักร นันท์สิริธนาธิป  
196 10196 เด็กหญิง ลิปิการ์ เชื้อเมืองพาน  
197 10197 เด็กหญิง ภัทรสุดา สุลำพิง  
198 10198 เด็กหญิง ปาลิตา สินใจ  
199 10199 เด็กหญิง กาญจนา สุตินกาศ  
200 10200 เด็กหญิง กรณิกา คำลือ  
201 10201 เด็กชาย อภิวัฒน์ ปรีชาสถาพรกุล  
202 10202 เด็กหญิง ชนิตา อินทจักร์  
203 10203 เด็กชาย นพรัตน์ แสงสุกใส  
204 10204 เด็กชาย กิตติภูมิ ธรรมกาศ  
205 10205 เด็กชาย จิรศักดิ์ ยอดบุญมี  
206 10206 เด็กชาย บัญญวัต กุนามา  
207 10207 เด็กหญิง ปารีณา แซ่ลี  
208 10208 เด็กชาย สมชาย แซ่ย่าง  
209 10209 เด็กหญิง ธนพร รัชฏะวานิช  
210 10210 เด็กหญิง ศศิประภา แก้วน้ำคำ  
211 10211 เด็กชาย นิธิกร แจ้งเกษม  
212 10212 เด็กหญิง วิชุดา วิบูลชนะวงค์  
213 10213 เด็กหญิง อนุพลอย ทวีขจรชัย  
214 10214 เด็กชาย พีรพัฒน์ แปลงทอง  
215 10215 เด็กชาย ภานุพงษ์ คำวงค์  
216 10216 เด็กชาย อมรเทพ ซาวคำเขต  
217 10217 เด็กชาย พงศกร สวนทา  
218 10218 เด็กหญิง สุภมาศ วรรณศรี  
219 10219 เด็กชาย ศุภฤกษ์ อุตสาสาร  
220 10220 เด็กชาย ธนิสร แซ่จ๋าว  
221 10221 เด็กชาย จักริน สิงห์ตา  
222 10222 เด็กชาย กัมปนาถ ศรีโสภา  
223 10223 เด็กหญิง ชลธิชา วินันท์  
224 10224 เด็กหญิง ณัฐริกา กันทะฟอง  
225 10225 เด็กหญิง วิลาวัลย์ กุณามา  
226 10226 เด็กหญิง วิลาสินี จี้จำปา  
227 10227 เด็กหญิง ศิรินภา คำโมนะ  
228 10228 เด็กหญิง ธัญวรัตม์ คำเงิน  
229 10229 เด็กหญิง ศิริภัสสร หมอกใหม่  
230 10230 เด็กหญิง กมลวรรณ คำปาแฝง  
231 10231 เด็กชาย ภูวเดช แก้ววงค์  
232 10232 เด็กหญิง ภัคจีรา จับใจนาย  
233 10233 เด็กชาย อภิชญ์อัฑฒ์ ภัทรวารีนนท์  
234 10234 เด็กหญิง หอม ยี่แก้ว  
235 10235 เด็กชาย ต้นสน ยี่แก้ว  
236 10236 เด็กหญิง ภัทราพร คำดี  
237 10237 เด็กชาย ณัฐชัย พลัง  
238 10238 เด็กชาย อิงคพล ตาแก้ว  
239 10239 เด็กชาย ภาคิน สมกาศ  
240 10240 เด็กหญิง วราพร สมบัติใหม่  
241 10241 เด็กหญิง ภัทร์นฤน แซ่ลี  
242 10242 เด็กชาย ปรีชา ปันซังคอน  
243 10243 เด็กหญิง ณิชากุญ จันโย  
244 10244 เด็กชาย ศุภกฤต คำโมนะ  
245 10245 เด็กชาย เปรมธารินทร์ อยู่สวัสดิ์  
246 10246 เด็กชาย มงคล ยอดมูลคี  
247 10247 เด็กชาย ชัยชนะ มาเยอะ  
248 10248 เด็กหญิง ด.ญ.อรัญญา โสภณสุขสันต์  
249 10249 เด็กชาย ปรเมศร์ แสงอุทัย  
250 10250 เด็กหญิง ศรัญญา เตจ๊ะเทพ  
251 10251 เด็กชาย ธนภูมิ สิงห์ปัน  
252 10252 เด็กหญิง ขนิษฐา อาจอ  
253 10253 เด็กชาย ปรัชญาพล ปานกลาง  
254 10254 เด็กหญิง กล้วยไม้ ซอหย่า  
255 10255 เด็กหญิง ธาริกา โสภณถาวรชัย  
256 10256 เด็กหญิง กัญญาณัฐ พิมพ์จำนงค์  
257 10257 เด็กชาย รัฐศักดิ์ สืบศิริ  
258 10258 เด็กหญิง อชิรญา ศรีไม้  
259 10259 เด็กหญิง พิชญธิดา คาหล่า  
260 10260 เด็กชาย สามภพ คาหล่า  
261 10261 เด็กหญิง พรธิดา แซ่จัง  
262 10262 เด็กชาย ภูวมินทร์ เทพพรม  
263 10263 เด็กชาย วันชัย ลีจา  
264 10264 เด็กชาย ณัฐพล แซ่ลี  
265 10265 เด็กหญิง จีรนันท์ ธิน้อมธรรม  
266 10266 เด็กหญิง นภัทสร วิบูลศรีกิตติ  
267 10267 เด็กหญิง วิราชิณี ศรีวิไชย  
268 10268 เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์ ยูริ  
269 10269 เด็กหญิง ดุจฤทัย อร่าม  
270 10270 เด็กหญิง สุชาวดี ใจธรรม  
271 10271 เด็กชาย สรายุทธ ชัยวงค์  
272 10272 เด็กหญิง ฐานิต คำดี  
273 10273 เด็กชาย ณภัทร อู่ทอง  
274 10274 เด็กชาย จะชา จะคือ  
275 10275 เด็กหญิง นฤมล ติ๊บอ้าย  
276 10276 เด็กหญิง นลินี ปินทรายมูล  
277 10277 เด็กหญิง ปยุดา ทำเรือน  
278 10278 เด็กชาย นิกร สุนันตา  
279 10279 เด็กชาย สรณ์สิริ คำสุ  
280 10280 เด็กชาย ณัฐพงศ์ โวยยือกู่  
281 10281 เด็กหญิง เขมิกา คะหล่า  
282 10282 เด็กชาย ธนบดี เบ็ญอาบูบาการ์  
283 10283 เด็กชาย คณนาถ มาแก้ว  
284 10284 เด็กชาย อาโซ อู่แม  
285 10285 เด็กชาย ปวริศ ห้วยไชย  
286 10286 เด็กหญิง จิราภา คำเงิน  
287 10287 เด็กชาย พชร เลือดน้ำโขง  
288 10288 เด็กชาย ทรงวุฒิ อาเคอ  
289 10289 เด็กหญิง วนิดา แก้วปินตา  
290 10290 เด็กหญิง ปทิตตา โชคชัดชาญพัฒนา  
291 10291 เด็กชาย สิทธิชัย อภิเผ่าพงศ์  
292 10292 เด็กชาย กัณภัทร อิ่นแก้วสืบ  
293 10293 เด็กหญิง ณิชา ซาบือ  
294 10294 เด็กหญิง ปิติญญา น้อยหมอ  
295 10295 เด็กหญิง กรรณิการ์ ยืนยงแสน  
296 10296 เด็กหญิง กนกอร คำหลวงแว่น  
297 10297 เด็กหญิง สุทธิตา ใจเครือ  
298 10298 เด็กชาย สิรภ้ทร สกลธรรมพร  
299 10299 เด็กหญิง วรัญญา จำปาขันธ์  
300 10300 เด็กชาย อภิวิชญ์ พรมแจ้  
301 10301 เด็กหญิง จุฑามณี มิโน  
302 10302 เด็กชาย พรชัย จำปา  
303 10303 เด็กชาย เฉลิมชัย คำหล้าทราย  
304 10304 เด็กชาย สุภชัย เก้าเอี้ยน  
305 10305 เด็กหญิง พัทธนันท์ สิงห์ตา  
306 10306 เด็กหญิง จารุวรรณ แซ่ว่าง  
307 10307 เด็กชาย ณิชากร สอนสุกอง  
308 10308 เด็กหญิง สุชาดา ครุฑเพ็ชร  
309 10309 เด็กชาย ณดล สุพรรณสิงห์  
310 10310 เด็กหญิง พัชรี สิงห์ตา  
311 10311 เด็กชาย ดวงคำ คืนมาเมือง  
312 10312 เด็กหญิง พัชรมัย มาเยอะ  
313 10313 เด็กชาย ชยกร ทรงสิริวงศ์  
314 10314 เด็กหญิง พัชรยิ่ง สกุลยืนยงยิ่ง  
315 10315 เด็กหญิง สุพิชชา จันทาพูน  
316 10316 เด็กหญิง มณีรัตน์ จือเปาะ  
317 10317 เด็กหญิง ณัฐิดา บัวใหล  
318 10318 เด็กชาย อานนท์ เรียมปวง