ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อกรอกข้อมูลใบมอบตัว พิมพ์ใบมอบตัว พิมพ์ใบชำระเงิน ออกจากระบบรับสมัครนักเรียน
และเรียงเอกสารหลักฐานตามลำดับ


สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อจะสามารถเข้าสู่ระบบการมอบตัวได้โดย
*** กรอก Username (หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก)
*** Password (หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก) เพื่อเข้าสู่ระบบ
หากเข้าใช้งานไม่ได้ ติดต่อที่ Line ID : picha_

หลักฐานการมอบตัว
1. ใบมอบตัว ที่พิมพ์ออกจากระบบพร้อมติดรูปนักเรียน (โรงเรียนเดิม) ขนาด 1 นิ้ว
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน ใบปพ.1 ฉบับจริง และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบสูติบัตร(ใบเกิด) นักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนาทะเบียนบ้าน มารดา จำนวน 1 ฉบับ
8. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา) จำนวน 1 ฉบับ
9. ใบชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาผ่านธนาคาร (ให้พิมพ์ใบชำระเงินจากระบบรับสมัครนักเรียน
แล้วนำไปชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศ) นำใบเสร็จมายื่นในวันมอบตัว หรือชำระเงินสดในวันมอบตัว

หมายเหตุ : - เอกสารสำเนาทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย

แนวปฏิบัติการรายงานตัวและมอบตัว
1. ให้นักเรียนแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน
2. นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
3. ทุกคนเมื่อจะเข้าสู่โรงเรียน ต้องผ่านการวัดอุณหภูมิ จากจุดวัดไข้ประตูทางเข้าโรงเรียน