ข่าวประกาศ
การมอบตัวนักเรียนชั้นม.1 ม.4 ห้องเรียนปกติ

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลการมอบตัว

1. ศึกษาคู่มือการมอบตัวกรอกข้อมูลการมอบตัวในระบบ

2. พิมพ์ใบมอบตัวและพิมพ์ใบชำระเงิน (ชำระเงินที่ธนาคารหรือชำระในวันมอบตัว)

3. มารายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 08.30-12.00น.


หมายเหตุ : เพื่อความสะดวกรวดเร็วให้กรอกข้อมูลการมอบตัวและพิมพ์ใบมอบตัว
นำมายื่นในวันและเวลาที่กำหนด

การพิมพ์ใบมอบตัวสามารถพิมพ์ได้ในคอมพิวเตอร์เท่านั้น
Posted by admin on 04/04/2019

 ชั้นตอนการรับสมัคร