ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

การกรอกข้อมูลการมอบตัว ทางโรงเรียนไม่มีบริการพิมพ์ใบมอบตัว
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ กรอกข้อมูลและพิมพ์ใบมอบตัวออกจากระบบ
และนำมายื่นในวันมอบตัว ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม


สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อจะสามารถเข้าสู่ระบบการมอบตัวได้โดย
*** กรอก Username (หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก)
*** Password (หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก) เพื่อเข้าสู่ระบบ

หลักฐานการมอบตัว
1. ใบมอบตัว ที่พิมพ์ออกจากระบบพร้อมติดรูปนักเรียน (โรงเรียนเดิม) ขนาด 1 นิ้ว
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน ใบปพ.1 ฉบับจริง และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบสูจิบัตร(ใบเกิด) นักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนาทะเบียนบ้าน มารดา จำนวน 1 ฉบับ
8. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา) จำนวน 1 ฉบับ
9. ใบชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาผ่านธนาคาร (ให้พิมพ์ใบชำระเงินจากระบบรับสมัครนักเรียน
แล้วนำไปชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศ) นำใบเสร็จมายื่นในวันมอบตัว หรือชำระเงินสดในวันมอบตัว

หมายเหตุ : - เอกสารสำเนาทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย
- นักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัว/มอบตัวเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 และโควต้าโรงเรียนเดิม
ให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม) มอบตัวพร้อมผู้ปกครอง ตามเวลาดังต่อไปนี้

ระดับชั้นม.1 วันที่ 12 มิถุนายน 2563
ม.1/2 - ม.1/5 --> เวลา 08.30 - 12.00น.
ม.1/6 - ม.1/10 --> เวลา 13.00 - 16.30น.

ระดับชั้นม.4 วันที่ 14 มิถุนายน 2563
ม.4/2 - ม.4/5 --> เวลา 08.30 - 12.00น.
ม.4/6 - ม.4/8, ม.4/10 --> เวลา 13.00 - 16.30น.

และให้นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านปฏิบัติตามมาตราการสาธารณสุข โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา