#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย สหมงคล หมั่นพัฒนาการ
2.นาย วีระยุทธ พงศ์พชร
1.นาย พีระ โสประดิษฐ์
2.นาย ณัฐชัย ฐานะราช
2 ฟุตบอล
ฟุตบอล หญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว จุฑามาศ ใจเร็ว
2.นางสาว กฤตพร สุยาละ
3.นางสาว นิตยา โชติณัฐวัฒน์กุล
4.นางสาว เกศสุดา คำรินทร์
5.นางสาว รัชดาภรณ์ ธันยะ
6.เด็กหญิง พรนภัส ศรีปัน
7.เด็กหญิง สุนิษา แปงชิด
8.เด็กหญิง รัตนาพร เรียนภาร
9.เด็กหญิง ธันชนก บุดดี
10.เด็กหญิง เบญญาภา วงศ์แก้ว
11.เด็กหญิง จุฑารัตน์ แปงกลาง
12.เด็กหญิง ณัฐกานต์ เทวินทร์
13.เด็กหญิง วิลาวัณย์ พุฒอิ
14.นางสาว ธฐภรณ์ ปัญโญใหญ่
15.เด็กหญิง นัทธ์ชนัน กอง
16.นางสาว ชลิดา แซ่ย่าง
17.นางสาว สุชาดา เยซอ
18.เด็กหญิง รัตนาวลี สุตวงค์
19.เด็กหญิง อนันตญา ก๋าทองทุ่ง
20.เด็กหญิง จอม เกษมสุข
21.เด็กหญิง ธนกมล กองฟู
22.เด็กหญิง ศศิวิมล เครือวรรณ
1.นางสาว เสาวลักษณ์ ตอโนนสูง
2.นางสาว วรัญญา จันทร์พรมมา
3.นางสาว สุจิตรา สอนบุญมา
3 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ หญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว นิตยา โชติณัฐวัฒน์กุล
2.นางสาว รัตนวดี ศรีมา
3.นางสาว เนลิน ชัยชนะ
4.นางสาว ยุพาพร คงเที่ยง
5.นางสาว อภิชญา ขระมนตรี
1.นาย สง่า วิชา
2.นาง บุหงา วิชา
3.นาย พงศกร พยับเสียง
4 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล หญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ธาดารัตน์ บุญเป็ง
2.นางสาว ชนาภา ภูนสุวรรณ์
3.นางสาว เพ็ญนภา แซ่หลี
4.นางสาว เอมิกา นุธรรม
5.นางสาว รวินท์นิภา กันทะวงค์
6.นางสาว ชมพูนุช โนสาร
7.นางสาว บุญฉาย แซ่ย่าง
8.นางสาว กาญจนา ลาหู่นะ
9.นางสาว อัญชลี มณีวรรณ
10.นางสาว กนิดา แยชอกู
11.นางสาว จิรัชญา ยอแยะ
12.นางสาว ชยากรณ์ มะตะโก
1.นาย อุดม สมบูรณ์
2.นางสาว อภิรดา ผ้าเจริญ
5 เปตอง
เปตอง ชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย รัชชานนท์ เมธีสิทธิกุล
2.นาย วรชิต พรมธิ
3.เด็กชาย กิตติเดช นิลคง
1.นาย วิชัย อุ่นมหาวรรณ์
2.นางสาว วรางค์จนา เนตรธิยา
6 เปตอง
เปตอง หญิงคู่ รุ่นไม่จำกัดอายุ
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว จุฑาทิพย์ ยะถาคำ
2.นางสาว จิราวรรณ เรียนภาร
3.เด็กหญิง ชนิกานต์ โตสานคุณ
1.นาย วิชัย อุ่นมหาวรรณ์
2.นางสาว วรางค์จนา เนตรธิยา
7 เปตอง
เปตอง ชาย ๓ คน รุ่นไม่จำกัดอายุ
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย พขรพล อุ่นคำ
2.นาย เกียรติ์ชนะ แปงชิด
3.นาย ธีรพงษ์ ปงกันมูล
4.เด็กชาย พิตรพิบูล ซุ้ยทา
1.นาย วิชัย อุ่นมหาวรรณ์
2.นางสาว วรางค์จนา เนตรธิยา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “อิงโขงเกมส์” ประจำปี 2562
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.050874948501587 วินาที