#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง นุชธิดา วงษาคำ
2.เด็กหญิง บัญฑิตา ปิสโน
3.เด็กหญิง พรนภัส ศรีปัน
4.เด็กหญิง สุพิชฌา นวลใส
5.เด็กหญิง รุ่งอรุณ พบครุฑ
1.นาย สง่า วิชา
2.นาง บุหงา วิชา
3.นาย พงศกร พยับเสียง
2 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ชายคู่ รุ่นไม่จำกัดอายุ
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย นพกร สองแสน
2.นาย อดิพงษ์ ภิระบรรณ
1.นาย พีระ โสประดิษฐ์
2.นาย ณัฐชัย ฐานะราช
3 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ชายคู่ รุ่นไม่จำกัดอายุ
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย นพกร สองแสน
2.นาย อดิพงษ์ ภิระบรรณ
1.นาย พีระ โสประดิษฐ์
2.นาย ณัฐชัย ฐานะราช
4 เปตอง
เปตอง ชาย เดี่ยว รุ่นไม่จำกัดอายุ
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ปรมินทร์ สารกลม
2.นาย เกียรติ์ชนะ แปงชิด
1.นาย วิชัย อุ่นมหาวรรณ์
2.นางสาว วรางค์จนา เนตรธิยา
5 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ชาย รุ่นไม่จำกัดอายุ
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ศักดิ์สิทธิ์ สงวนประชา
2.นาย ณัฐภัทร มูลสุวรรณ
3.นาย ประสิทธิ์ เมอเลยกู
4.นาย จารุวัฒน์ นิมิตรถาวร
5.นาย ศรายุธ รานะเรศ
6.นาย ปุรชัย วงศ์ษา
7.เด็กชาย รัชชานนท์ คำเขียว
8.นาย ไกรวิชญ์ วงค์แอ
9.นาย ยุทยา ราชาวงษ์
10.เด็กชาย ศิริวัฒน์ ขันธพันธ์
11.เด็กชาย ณัฐพงษ์ แก้วระกา
12.เด็กชาย ภูวดล ศรีวะรมย์
1.นาย ปพนธนัย อินต๊ะอ้อม
6 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ณัฐริกา วงศ์ษา
2.นางสาว รวิภา คงทน
3.นางสาว เบญญาภา ซุ้ยทา
4.นางสาว ทิฆัมพร ดงเย็น
5.นางสาว สุดารัตน์ วิชา
6.นางสาว ชญานิศ วงค์จักร
7.เด็กหญิง ญาณิศา จันทิมา
8.เด็กหญิง รัตตมณี แตงอ่อน
9.นางสาว ปราญชลี เมืองใจ
10.เด็กหญิง พัชราภา ขวัญอยู่
11.เด็กหญิง อภิษฎา มั่งมีทรัพย์ไพศาล
12.เด็กหญิง อริสา ชูวัฒน์กุล
1.นาย อุดม สมบูรณ์
2.นางสาว อภิรดา ผ้าเจริญ
7 เปตอง
เปตอง ชาย ๓ คน รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ประสพโชค แซ่ลี
2.เด็กชาย กฤษณ์ดนัย สลีอ่อน
3.เด็กชาย รุ่งสุริยา ใจแสน
4.เด็กชาย วรชิต พรมธิ
1.นาย วิชัย อุ่นมหาวรรณ์
2.นางสาว วรางค์จนา เนตรธิยา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “อิงโขงเกมส์” ประจำปี 2562
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.043829917907715 วินาที