#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สหมงคล หมั่นพัฒนาการ
2.นาย วีระยุทธ พงศ์พชร
1.นาย พีระ โสประดิษฐ์
2.นาย ณัฐชัย ฐานะราช
2 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กรภัทร์ ฟองจามร
2.เด็กชาย ศุภโชค สมรูป
3.เด็กชาย สหมงคล หมั่นพัฒนาการ
4.นาย วีระยุทธ พงศ์พชร
1.นาย พีระ โสประดิษฐ์
2.นาย ณัฐชัย ฐานะราช
3 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กรภัทร์ ฟองจามร
2.เด็กชาย ศุภโชค สมรูป
3.เด็กชาย สหมงคล หมั่นพัฒนาการ
4.นาย วีระยุทธ พงศ์พชร
1.นาย พีระ โสประดิษฐ์
2.นาย ณัฐชัย ฐานะราช
4 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กรภัทร์ ฟองจามร
2.เด็กชาย ศุภโชค สมรูป
3.เด็กชาย สหมงคล หมั่นพัฒนาการ
4.นาย วีระยุทธ พงศ์พชร
1.นาย พีระ โสประดิษฐ์
2.นาย ณัฐชัย ฐานะราช
5 เปตอง
เปตอง ชาย เดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรภัทร โป่งคำ
2.เด็กชาย ประสพโชค แซ่ลี
1.นาย วิชัย อุ่นมหาวรรณ์
2.นางสาว วรางค์จนา เนตรธิยา
6 เปตอง
เปตอง หญิง เดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปวริศา นนันต๊ะนวล
2.นางสาว ทิพน์พยดารา ศรีดาบุญ
1.นาย วิชัย อุ่นมหาวรรณ์
2.นางสาว วรางค์จนา เนตรธิยา
7 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ชาย รุ่นไม่จำกัดอายุ
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย พงศกร การินธิ
2.นาย ดนุสรณ์ โนสาร
3.นาย พัสกร จันตา
4.นาย นิรวิทธ์ อินถานา
5.นาย คุณากร ตังแกมูล
1.นาย สง่า วิชา
2.นาย พงศกร พยัพเสียง
3.นาง บุหงา วิชา
8 เปตอง
เปตอง หญิง เดี่ยว รุ่นไม่จำกัดอายุ
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว จิราวรรณ เรียนภาร
2.นางสาว ณัชชา ร่วมวงษ์
1.นาย วิชัย อุ่นมหาวรรณ์
2.นางสาว วรางค์จนา เนตรธิยา
9 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วทัญญู แซ่ถัง
2.เด็กชาย ชุติเดช อมรบุษยามาส
3.เด็กชาย นรเศรษฐ์ แสงประเสริฐ
4.เด็กชาย นัพดล เพียเมี้ย
5.เด็กชาย พุฒิพงษ์ อมรบุษยามาส
6.เด็กชาย กรวิทย์ หวัง
7.เด็กชาย ธงชัย แซ่หว่าง
8.เด็กชาย วีระยุทธ พงศ์พชร
9.เด็กชาย สหมงคล หมั่นพัฒนาการ
1.นาง อุทุมพร ปัญญาบุญ
2.นางสาว ธัญญา หวังสินสุจริต
10 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ชาย รุ่นไม่จำกัดอายุ
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย พีรวัส ออล่า
2.นาย รัฐพงษ์ หมื่อโป
3.นาย วีรภาพ วณิชกิจอมร
4.นาย ปฏิพล อยู่ลือ
5.นาย อัครพนธ์ ชางยึ
6.นาย พีรพัฒน์ พิชญ์พิพัฒน์
7.นาย สุรพล แซ่หยาง
8.นาย ธนวัตน์ หวังวรากุล
9.นาย เอกพงษ์ ใจซื่อตรงพงศา
10.นาย วิศรุต สิริวรเดชาพิทักษ์
11.นาย ภูวเดช อภิวัฒน์กิจพิไล
12.นาย สุรเชษฐ์ แซ่หว่าง
1.นาง อุทุมพร ปัญญาบุญ
2.นางสาว ธัญญา หวังสินสุจริต
11 เปตอง
เปตอง หญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา ปัญญาอิ่นแก้ว
2.เด็กหญิง จุฬารัตน์ พุทธวงค์
3.เด็กหญิง มนัลญา โนจิตร
1.นาย วิชัย อุ่นมหาวรรณ์
2.นางสาว วรางค์จนา เนตรธิยา
12 เปตอง
เปตอง ชายคู่ รุ่นไม่จำกัดอายุ
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ธีรพงษ์ ปงกันมูล
2.นาย จารุกิตติ ราชคม
3.นาย รัชชานนท์ เพ็ชรหาญ
1.นาย วิชัย อุ่นมหาวรรณ์
2.นางสาว วรางค์จนา เนตรธิยา
13 เปตอง
เปตอง คู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รัชชานนท์ เมธีสิทธิกุล
2.นางสาว ทิพน์พยดารา ศรีดาบุญ
1.นาย วิชัย อุ่นมหาวรรณ์
2.นางสาว วรางค์จนา เนตรธิยา
14 เปตอง
เปตอง คู่ผสม รุ่นไม่จำกัดอายุ
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย จารุกิตติ ราชคม
2.นางสาว กฤตพร สุยาละ
1.นาย วิชัย อุ่นมหาวรรณ์
2.นางสาว วรางค์จนา เนตรธิยา
15 เปตอง
เปตอง หญิง ๓ คน รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา ปัญญาอิ่นแก้ว
2.เด็กหญิง จุฬารัตน์ พุทธวงค์
3.เด็กหญิง ปวริศา นันต๊ะนวล
4.เด็กหญิง มนัลญา โนจิตร
1.นาย วิชัย อุ่นมหาวรรณ์
2.นางสาว วรางค์จนา เนตรธิยา
16 เปตอง
เปตอง หญิง ๓ คน รุ่นไม่จำกัดอายุ
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว จุฑาทิพย์ ยะถาคำ
2.นางสาว กฤตพร สุยาละ
3.นางสาว ณัชชา ร่วมวงษ์
4.เด็กหญิง ชนิกานต์ โตสานคุณ
1.นาย วิชัย อุ่นมหาวรรณ์
2.นางสาว วรางค์จนา เนตรธิยา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “อิงโขงเกมส์” ประจำปี 2562
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.090667009353638 วินาที