ข่าวประกาศ

ขั้นตอนการรับสมัคร

1. กรอกใบสมัคร

เข้าเว็บไซต์เพื่อกรอกใบสมัคร
http://data.mwk.ac.th/sas

2. พิมพ์ใบสมัครและ
บัตรประจำตัวสอบ

เมื่อกรอกข้อมูลใบสมัครเรียบร้อยแล้ว
ให้พิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ

3. ยื่นหลักฐาน

ยื่นเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐาน
ณ วันที่รับสมัคร

4. สอบคัดเลือก

ทำการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นนักเรียน
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

5. ประกาศผลสอบ

จะมีการประกาศผลสอบคัดเลือก
ทางหน้าเว็บไซต์

6. กรอกใบมอบตัว

ระบบจะเปิดให้กรอกใบมอบตัว
เฉพาะผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก

7. พิมพ์ใบมอบตัวและพิมพ์ใบชำระเงิน

พิมพ์ใบมอบตัวและพิมพ์ใบชำระเงิน
นำไปชำระเงินที่ธนาคาร

8. รายงานตัว/มอบตัว

รายงานตัวและมอบตัว พร้อมใบมอบตัว
และหลักฐานการมอบตัว ใบเสร็จ

ถามตอบ

ตอบ : สมัครออนไลน์ไม่ต้องแนบไฟล์รูป แต่ให้พิมพ์ใบสมัครและติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ในใบสมัคร

ตอบ :
1. กรณีที่นักเรียนยังไม่ได้บันทึกข้อมูลการสมัคร สามารถเข้ากรอกข้อมูลได้ใหม่
2. หากนักเรียนบันทึกข้อมูลการสมัครไปแล้ว ให้ใช้ Username และ Password เป็นเลขบัตรปชช.ในการเข้าสู่ระบบเพื่อทำการแก้ไขข้อมูล

ตอบ : กรอกเลขบัตรประชาชน/ข้อมูลส่วนตัว/ข้อมูลผู้ปกครอง/ข้อมูลสถานศึกษาเดิม/ระบบจะแจ้งบันทึกข้อมูล จึงจะสามารถเข้าสู่ระบบพิมพ์ใบสมัครได้

ตอบ : 
1. ใบสมัครตามรูปแบบของ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2. ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (2 รูป)

หมายเหตุ : ข้อ 3,4 พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง
ข้อ 2-4 อย่างละ 1 ฉบับ

ตอบ :
เอาไว้สำหรับการแก้ไขข้อมูลการสมัครและทำการพิมพ์ใบสมัคร

ตอบ :
1. เตรียมบัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ
2. เตรียมหลักฐานแสดงตัวตนของนักเรียน อาทิ บัตรประจำตัวนักเรียน บัตรประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้
ที่มีรูปถ่ายนักเรียนอย่างชัดเจน มายืนยันตัวตนเข้าห้องสอบ หากข้อมูลไม่ตรงกัน หรือไม่นำเอกสารหลักฐานมาด้วย จะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าห้องสอบ

ตอบ :
สมัครได้ แต่ควรใช้คอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊ค เพื่อป้องกันการกรอกข้อมูลผิดพลาด

มี แต่มีจำนวนจำกัด แต่ถ้าพิมพ์ใบสมัครที่กรอกมาเรียบร้อยแล้ว จะสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ตอบ :
มาค่ะ เพราะต้องพิมพ์ใบสมัครออกจากระบบ และต้องนำใบสมัครและเอกสารหลักฐานมายื่นในวันที่รับสมัคร ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกต้องกรอกใบมอบตัวในระบบการรับสมัคร เพื่อนำมายื่นในวันมอบตัว พร้อมพิมพ์ใบชำระเงินเพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคาร หรือ ชำระเงินสดได้ในวันมอบตัว

ไม่มี ต้องกรอกข้อมูลการมอบตัวมาเองและพิมพ์ใบมอบตัวออกจากระบบ ทางโรงเรียนจะมีเครื่องปริ้นไว้บริการเฉพาะพิมพ์ใบมอบตัวและใบชำระเงินเท่านั้น

  • แผนที่โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
  • ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
    65 หมู่ 3 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน
    จังหวัดเชียงราย

  • 053-771645 ในวันเวลาราชการ
    วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30น.